Verzoek aanpassing dienstregeling Aalsmeer in 1920No. 2882.

ONDERWERP: Dienstregeling..........................


GETAL BIJLAGEN:.........Aan
de Directie der Maatschappij
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
H . IJ . S . Mij.

A M S T E R D A M .

--------------------------
GEMEENTE.........AALSMEERAALSMEER, den 28 April 1920
Telefoonnummer 53....................................Gelieve bij beantwoording datum en nummer
van dit schrijven aan te halen

...........................Mijne Heeren,

............Bij dezen hebben wij de eer U mede te deelen, dat de Gemeenteraad alhier, in zijne op 27 april 1920 gehouden vergadering, heeft besloten, Uwe Directie beleefd te verzoeken , den eersten trein uit Aalsmeer naar Haarlem te doen vertrekken, des v.m. 5.45 uur, opdat aansluiting kan worden verkregen op den trein van 6.39 uur, die vertrekt naar Rotterdam en verder gelegen plaatsen.

.............Thans vertrekt om 6 uur een trein uit Hoofddorp, afstand 15 minuten van Aalsmeer. Vertrekt deze trein 5.45 uur van Aalsmeer, dan wordt aansluiting verkregen op den trein van 6.39 uur richting Rotterdam.

.............Men is dan in den Haag 7.25 uur v.m., Rotterdam 8.04 uur en kunnen verzendingen bloemen etc. aankomen om 8.19 v.m. te Dordrecht, 9.01 uur v.m. te Breda, 12.17 uur nam. te Venlo.

.............De eerste trein van Aalsmeer vertrekt thans, meer in het belang van de schoolkinderen, welke trein de Raad gaarne zag behouden, om 7.32 uur v.m. aankomst Haarlem, 8.10 uur v.m. Zij die verder dan Haarlem moeten reizen missen alzoo de treinen van 7.27 uur v.m., 7.57 uur v.m. uit Haarlem. De trein van 9.12 uur v.m. uit Amsterdam ziet men te Haarlem passeeren. Na 62 minuten oponthoud te Haarlem kan men met den trein van 9.12 uur v.m. naar den Haag vertrekken, om 9.59 uur aankomst den Haag komt men door overstappen op den Electrischen tram om 10.44 uur v.m., aan het Hofplein Rotterdam.

.............Kon aansluiting op den eersten trein worden verkregen dan konden verzendingen plaats hebben met den trein van 7.57 uur v.m. en deze arriveeren te Roosendaal 10.59 uur v.m. Vlissingen 1.33 uur nam. en kunnen zoo noodig doorzendingen naar België en Engeland geschieden.

.............Nu de eerste aansluiting wordt gemist, komt men 4.41 uur n.m. te Roosendaal en 7.13 uur n.m. te Vlissingen.

Burgemeester en Wethouders van
AALSMEER,
handtekening J.Kastelein
De Secretaris
handtekening Kaptein

Het antwoord van de spoorwegen was als volgt:Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.
Hollandse IJzeren Spoorweg-Maatschappij.


Gemeenschappelijke Afdeeling
,,Treindienst´´


VIII No.1081.

bijlage.
Het antwoord op dezen brief is adresseeren aan:
Gemeenschappelijke Afdeeling Treindienst
S.S. en H.S.M.
Administratiegebouw H.IJ.S.M.
Amsterdam

en daarbij dagteekening en nummer, doch geen
namen van personen te vermelden.


TELEGRAM-ADRES:
H.IJ.S.M.-AMSTERDAM.

Antwoord op schrijven van
den……………………….…… 191….
no…………………..
 

de Heeren Burgemeester en Wethouders

A A L S M E E R

 
AMSTERDAM, den..7 mei.. 1920

............Naar aanleiding van Uw schrijven No. 2829 dd. 29 April j.l. hebben wy de eer U te berichten dat wy U gaarne Maandag 10 Mei a.s. des namiddags zullen ontvangen in het administratiegebouw Droogbak 1a Alhier.
De chef van dienst
van het vervoer

handtekening, Rauwenhoff


Wat natuurlijk de vraag oproept; wat heeft het gesprek opgeleverd.
´Interessante vraag, volgende vraag´, zou een collega van mij zeggen.
Ik weet het (nog) niet. Weer een rede om eens in een archief te duiken.