Verkrijging eener spoorhalte in de Kerkbuurt te Aalsmeerfgklfjglkjgklfdjgklfd+fkljsdl+fjsdklfjslkfjls
2 Juni

Aan
den Edelachtbaren Raad
der gemeente
Aalsmeer


Edelachtb. Heeren!

...............................Namens de inwoners in en om de Kerkbuurt in Wijk I nemen ondergetekenden de vrijheid den Raad der gem. Aalsmeer mede te deelen, dat zich een comitÚ heeft gevormd teneinde tusschen Schinkel en de machine eene spoorhalte te verkrijgen. De Holl. Electr. Spoorw. Maatschij. is hiertoe genegen, zoo haar ter tegemoetkoming in de kosten f150,- wordt verstrekt. Het comitÚ heeft daarvoor reeds f100,- bijeengebracht en verwacht nog f25,- van de inzetenen te zullen krijgen.

......................Voor het nog ontbrekende bedrag verzoekt het den Raad het comitÚ f25,- te willen toestaan.

......................Het belang van eene halte op den plaats spreekt al uit de bijeengebrachte gelden. Het vergemakkelijken van het verkeer kan niet anders dan bevorderlijk zijn voor ┤t welzijn van ┤t algemeen belang. Het bezoeken van onderwijsinrichtingen wordt er door gesteund. De overgang van het land- in tuinbouwbedrijf breidt zich ook meer uit, waardoor een sneller komen en gaan van vele menschen een eisch wordt.

......................Ond. Wenschen den Raad er op te wijzen dat vˇˇr 8 juni a.s. aan de de Holl. Electr. Spoorw. Maatschij bericht moet worden gezonden of de door haar geŰischte som wordt verstrekt.

......................Wij verzoeken U daarom beleefd dit schrijven in de raadszitting van Woensdag a.s. te behandelen.
t Welte doende
A. Bievenbach (lastig te lezen ?), voorzitter
J. Fooks (lastig te lezen?), secretaris
J. Kollens, penningmeester


Aalsmeer, 2 Juni 1914
á